územní studie pro Spálené Poříčí

Územní studii s názvem Obnova krajiny katastrálního 
území města Spálené Poříčí a příslušných vesnic a osad vypracoval tým pod vedením Ing. K. Salzmann-Jančurové, PhD. Výstupem je definování konkrétní kroků, nutných pro zlepšení stavu kulturní krajiny na území katastru města. Díky vytrvalosti a zápalu členů týmu i místních obyvatel jsou jednotlivé kroky postupně realizovány.

krajinná studie - současný stav

Studie mapuje stávající prvky krajinné zeleně v řešeném území. Zabývá se historickým vývojem  i současným využitím území; analyzuje ekologickou stabilitu, funkčnost říční sítě a jejích aluvií.

krajinná studie - současný stav   krajinná studie - současný stav   krajinná studie - současný stav

Jsou definovány významné krajinné dominanty a kompoziční vztahy v krajině. Z analýzy vývoje a stavu cestní sítě vyplývá hodnocení průchodnosti územím.

analýza cestní sítě - historické cestyanalýza cestní sítě - zaniklé cestyanalýza cestní sítě - současné cesty

 Více informací viz http://toplandbrd.weebly.com/.