krajinný plán obce Lidice

Výstupem krajinné studie pro k.ú. obce Lidice je návrh úprav území: rozšíření ploch zeleně formou remízků, solitérních stromů či liniové zeleně podél komunikací a vodních toků.

krajinná studie   

krajinná studie  krajinná studie  krajinná studie

Součástí je návrh obnovy cestní sítě, zpracovaný na základě analýzy historických cest a detailní analýzy kompozičních vztahů v území. Doporučen je směr budoucího rozrůstání obce. Součástí prací bylo vypracování koncepce úpravy náměstí v centru obce a adaptace Lidického rybníka na přírodní koupaliště. 

krajinná studie

Výsledná studie koresponduje s požadavky památkové ochrany, pod kterou Lidice spadají, a respektuje a posiluje stávající ÚSES. Z návrhu je vyjmuto památkově chráněné území Památníku Lidice.

Na studii spolupracovala Ing. H. Jiřičková.