krajinný plán obce Číčovice

Území je turisticky velice atraktivní pro své historické a přírodní hodnoty; navíc je snadno dostupné z Prahy a z Kladna. Jako důležité se ukázalo využití historického potenciálu území a zdůraznění četných historických stop v krajině.

krajinný plán

S tím souvisí potřeba zlepšení cestní sítě pro turistiku i cykloturistiku, především obnova historicky doložených cest i drobných památek v jejich okolí, a také obnova a doplnění (zejména) liniové zeleně. Rozčlenění velkých lánů polí na menší celky je vhodné z ekologického, funkčního i estetického hlediska, v mnoha případech slouží navržená zeleň mj. i k zakrytí nežádoucích výhledů.

krajinná studie - současný stav

Problémem, dotýkajícím se intravilánu obce, je pravidelné rozvodňování místního vodního toku. Klíčovým krokem k řešení tohoto problému je navržená obnova přirozeného rozlivového území před hranicí obce, které by se mohlo stát turistickou zajímavostí a zároveň útočištěm mnoha rostlinných a živočišných druhů a významnou lokalitou v síti ÚSES. Nabízí se i obnova dvou historických vodních mlýnů. Velice významný pro vodní režim toku je zmiňovaný vliv rozčlenění jednolitých zemědělsky využívaných ploch zelení.

krajinná studie    krajinná studie

Hlavní pohledovou dominantou území je památkově chráněná barokní kaple Nalezení svatého Kříže. Součástí práce je detailnější koncepce na úpravu pozemků v jejím okolí.

 

krajinná studie - skica

Studie vznikla za spolupráce s Ing. I. Adámkovou.